Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 16, văn bản 1 đến 20 trong 316 văn bản.
1 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 06/04/2023
2 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp ... 24/03/2023
3 Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 23/03/2023
4 Thông tư số 01/2023/TT-BNV Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, ... 09/03/2023
5 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục ... 01/03/2023
6 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 21/02/2023
7 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức 31/12/2022
8 Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chửc danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị ... 31/12/2022
9 Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 30/12/2022
10 THÔNG TƯ 12/2022/TT-BNV NGÀY 30/12/2022 HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ; NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG; HỖ TRỢ, ... 30/12/2022
11 Nghị định 50/2022/NĐ-CP: Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức 02/08/2022
12 Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên ... 28/06/2022
13 Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và ... 30/05/2022
14 Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về cán bộ, công chức cấp xã 23/05/2022
15 Thông tư 05/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 23/05/2022
16 Quyết định số1225/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 ... 09/05/2022
17 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 02/05/2022
18 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn ... 02/05/2022
19 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030 21/04/2022
20 Nghị quyết số 11 /2022/NQ-HĐNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân ... 21/04/2022

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576