Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 27, văn bản 181 đến 200 trong 525 văn bản.
181 48/2013/NĐ-CP Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ về kiểm soát ... 14/05/2013
182 48/2013/NĐ-CP Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục ... 14/05/2013
183 51/2013/NĐ-CP Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành ... 14/05/2013
184 376/SNV-CTTN Công văn số 376/SNV-CTTN ngày 04/5/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thanh niên ... 04/05/2013
185 1407/KH-UBND Kế hoạch 1407/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24/4/2013 về việc tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2013 24/04/2013
186 353/SNV-CTTN Công văn số 353/SNV-CTTN ngày 24/4/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm QLNN về thanh ... 24/04/2013
187 334/SNV-CTTN Công văn số 334/SNV-CTTN ngày 22/4/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Luật Thanh ... 22/04/2013
188 36/2013/NĐ-CP Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về việc quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 22/04/2013
189 1351/KH-UBND Kế hoạch 1351/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17/4/2013 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2013 17/04/2013
190 03/2013/TT-BNV Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ ... 16/04/2013
191 02/2013/TT-BNV Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ... 10/04/2013
192 304/SNV-CTTN Công văn số 304/SNV-CTTN ngày 08/4/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp thẩm tra hồ sơ giải quyết chế độ đối ... 08/04/2013
193 26/2013/NĐ-CP Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành xây dựng 29/03/2013
194 1045/UBND-NC Công văn 1045/UBND-NC của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26/3/2013 về việc bố trí công chức chuyên trách CCHC 26/03/2013
195 01/2013/TT-BNV Thông tư 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 25/03/2013
196 932/BNV-CCHC Công văn 932/BNV-CCHC ngày 20/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh 20/03/2013
197 45/QĐ-SNV Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 19/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thay đổi thành viên Ban vận động thành lập Hội ... 19/03/2013
198 207/SNV-CTTN Công văn số 207/SNV-CTTN ngày 13/03/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết chế độ cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ ... 13/03/2013
199 01/2013/TT-TTCP Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết ... 12/03/2013
200 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi ... 11/03/2013

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576