office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 14 trong 17, văn bản 261 đến 280 trong 325 văn bản.
261 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều ... 18/10/2013
262 Quyết định 2995/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 01/10/2013
263 Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam 28/08/2013
264 Quyết định 922/QĐ-BNV ngày 13/8/2013 phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án" Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về ... 13/08/2013
265 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán ... 31/07/2013
266 Quyết định 786/QĐ-BNV ngày 27/6/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ... 27/06/2013
267 Quyết định 1739/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 ban hành Quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam 03/06/2013
268 Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của BCH TW Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở 28/05/2013
269 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà ... 22/05/2013
270 Thông tư 03/2013/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ... 16/04/2013
271 Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức 16/04/2013
272 Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về ... 19/02/2013
273 Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2013 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một ... 19/02/2013
274 Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 03/01/2013
275 Thông tư 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị 14/12/2012
276 Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và ... 26/11/2012
277 Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Chi cục Văn thư – Lưu trữ Quảng ... 27/09/2012
278 Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 31/08/2012
279 Chỉ thị 17-CT/TW ngày 28/8/2012 về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng 28/08/2012
280 Quyết định 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 23/07/2012

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576