office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 16 trong 17, văn bản 301 đến 320 trong 325 văn bản.
301 Quyết định 68/2010/QĐ-TTg về quy định hội có tính chất đặc thù 11/01/2010
302 Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế ... 15/09/2009
303 Quyết định 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 về việc ban hành Quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo TCVN ISO 9001: 2000 01/06/2009
304 Chỉ thị 1940/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng chính phủ về nhà đất liên quan đến Tôn giáo 31/12/2008
305 Luật Cán bộ, công chức 13/11/2008
306 Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 hướng dẫn về Kho Lưu trữ chuyên dụng 26/11/2007
307 Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 20/04/2007
308 Chỉ thị 05/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 02/03/2007
309 Công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị 19/12/2006
310 Thông tư 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp 11/04/2006
311 Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC ngành lưu trữ 04/10/2005
312 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 14/06/2005
313 Thông tư 46/2005/TT-BNV ngày 27/4/2005 hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia tách, sáp nhập, cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức ... 27/04/2005
314 Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành 04/02/2005
315 Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. 05/01/2005
316 Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC 05/01/2005
317 Công văn 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 về việc ban hành bảng hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 19/05/2004
318 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 26/11/2003
319 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 16/11/2003
320 Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo 12/03/2003

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576