Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 27, văn bản 21 đến 40 trong 525 văn bản.
21 05/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ... 06/06/2018
22 03/2018/TT-BNV Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06/03/2018
23 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị ... 31/01/2018
24 162/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo 30/12/2017
25 101/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 01/09/2017
26 05/2017/TT-BNV Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày ... 15/08/2017
27 1966/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 30/12/2016
28 1773/HD-SNV Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục huỷ tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 07/12/2016
29 04-NQ/TU Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn ... 12/08/2016
30 469/KH-UBND Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 02/02/2016
31 08/2016/NĐ-CP Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng PCT UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi ... 25/01/2016
32 4851/QĐ-UBND Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử 24/12/2015
33 195/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp ... 11/12/2015
34 05/2015/TT-BNV Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ về Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử 25/11/2015
35 4339/QĐ-UBND Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ... 11/11/2015
36 29/2015/QĐ-UBND Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ... 23/10/2015
37 956 /SNV-CCVTLT V/v Hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 26/08/2015
38 2686/QĐ-UBND Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam 31/07/2015
39 806 /BC-SNV Thẩm định Danh mục nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 23/07/2015
40 788/HD-SNV Hướng dẫn số 788/HD-SNV ngày 20/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Công tác thi đua khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015 đối với Phòng Nội ... 20/07/2015

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576