Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 27, văn bản 21 đến 40 trong 523 văn bản.
21 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị ... 31/01/2018
22 162/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo 30/12/2017
23 101/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 01/09/2017
24 05/2017/TT-BNV Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày ... 15/08/2017
25 1966/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 30/12/2016
26 1773/HD-SNV Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục huỷ tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 07/12/2016
27 04-NQ/TU Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn ... 12/08/2016
28 469/KH-UBND Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 02/02/2016
29 08/2016/NĐ-CP Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng PCT UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi ... 25/01/2016
30 4851/QĐ-UBND Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử 24/12/2015
31 195/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp ... 11/12/2015
32 05/2015/TT-BNV Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ về Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử 25/11/2015
33 4339/QĐ-UBND Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ... 11/11/2015
34 29/2015/QĐ-UBND Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ... 23/10/2015
35 956 /SNV-CCVTLT V/v Hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 26/08/2015
36 2686/QĐ-UBND Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam 31/07/2015
37 806 /BC-SNV Thẩm định Danh mục nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 23/07/2015
38 788/HD-SNV Hướng dẫn số 788/HD-SNV ngày 20/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Công tác thi đua khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015 đối với Phòng Nội ... 20/07/2015
39 789 /HD-SNV Hướng dẫn số 789 /HD-SNV ngày 20/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Công tác thi đua khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015 đối với Văn ... 20/07/2015
40 731 /BC-SNV Tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 08/07/2015

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576