office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 17, văn bản 41 đến 60 trong 325 văn bản.
41 Nghị quyết 29 /2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 ... 29/09/2021
42 Quy định về hoạt động sáng kiến tại Sở Nội vụ 21/09/2021
43 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 21/09/2021
44 Công văn 2011/SNV-TĐKT ngày ngày 20/9/2021 về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 20/09/2021
45 Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 16/09/2021
46 Công văn 5981/UBND-NC ngày ngày 09/9/2021 về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 09/09/2021
47 Quyết định 2370/QĐ-UBND ngày 19/08/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 19/08/2021
48 Kế hoạch 5440/KH-UBND ngày 19/08/2021 cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam 19/08/2021
49 Kế hoạch 5442/KH-UBND ngày 19/08/2021 cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2021 19/08/2021
50 Công văn số 1757/SNV-TĐKT ngày 18/8/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉn 18/08/2021
51 Kế hoạch 5118/KH-UBND ngày 09/08/2021 về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ... 09/08/2021
52 Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. 01/08/2021
53 Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 30/07/2021
54 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, thôi ... 30/07/2021
55 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng 29/07/2021
56 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 ban hành quy định về quản lý, cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ ... 27/07/2021
57 Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 24/07/2021
58 Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/07/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 15/07/2021
59 Quyết định 1947/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 13/07/2021
60 Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp ... 29/06/2021

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576