Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 27, văn bản 41 đến 60 trong 525 văn bản.
41 789 /HD-SNV Hướng dẫn số 789 /HD-SNV ngày 20/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Công tác thi đua khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015 đối với Văn ... 20/07/2015
42 731 /BC-SNV Tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 08/07/2015
43 56/2015/NĐ-CP Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015
44 26/2015/NĐ-CP Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái ... 09/03/2015
45 02/2015/TT-BNV Thông tư 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch ... 06/03/2015
46 833/UBND-NC Công văn số 833/UBND-NC ngày 06/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ 06/03/2015
47 110/QĐ-BNV Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 02/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I ... 02/03/2015
48 756/UBND-NC Công văn số 756/UBND-NC ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển giao việc quản lý Kho lưu trữ cấp huyện 27/02/2015
49 16/2015/NĐ-CP Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 14/02/2015
50 17/2015/NĐ-CP Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng ... 14/02/2015
51 01/2015/TT-BNV Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ... 13/02/2015
52 678/KH-UBND Kế hoạch 678/KH-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về công tác văn thư-lưu trữ năm 2015 13/02/2015
53 05/2015/QĐ-TTg Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi ... 12/02/2015
54 06/2015/QĐ-TTg Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn ... 12/02/2015
55 02/2015/QĐ-UBND Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu ... 20/01/2015
56 04/2015/NĐ-CP Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự ... 09/01/2015
57 49/2014/QĐ-UBND Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng 31/12/2014
58 197/2014/BQP Thông tư số 197/2014/BQP ngày 30/12/2014 của Bộ Quốc Phòng Quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Bộ, ngành và địa phương 30/12/2014
59 123/2014/NĐ-CP Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh ... 25/12/2014
60 23/2014/TTLT-BTP-BNV Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ... 22/12/2014

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576