office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 4 trong 17, văn bản 61 đến 80 trong 325 văn bản.
61 Công văn số 1328/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/6/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh 28/06/2021
62 Công văn số 3871/UBND-NC ngày 28/6/2021 về thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ 28/06/2021
63 Quyết định 1669/QĐ-UBND ngày 18/06/2021 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải ... 18/06/2021
64 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ... 04/06/2021
65 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 01/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ... 01/06/2021
66 Công văn 1104/SNV-CCVTLT ngày 31/5/2021 về việc quản lý hồ sơ, tài liệu khi sắp xếp, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức 31/05/2021
67 Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 26/05/2021
68 Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự ... 10/05/2021
69 Văn bản số 03/VBHN-BNV ngày 06/5/2021 của Bộ nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 ... 06/05/2021
70 Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 Quy định mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng ... 19/04/2021
71 Công văn 739/SNV-CCVC ngày 08/4/2021 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. 08/04/2021
72 Kế hoạch 1739/KH-UBND ngày 31/03/2021 tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 31/03/2021
73 Quyết định 40/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/03/2021 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 29/03/2021
74 Quyết định 433/QĐ-BNV ngày 28/03/2021 xây dựng Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự ... 28/03/2021
75 Quyết định 675/QĐ-UBND ban hành Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam 15/03/2021
76 Kế hoạch 498/KH-SNV ngày 12/3/2021 thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử ... 12/03/2021
77 Kế hoạch 1218/KH-UBND ngày 10/03/2021 kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 10/03/2021
78 Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy đinh về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện 09/03/2021
79 Hướng dẫn 461/HD-SNV ngày 08/3/2021 nhiệm vụ số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ... 08/03/2021
80 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 ban hành quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong ... 05/03/2021

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576