Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 6 trong 16, văn bản 101 đến 120 trong 316 văn bản.
101 Luật Thanh niên 16/06/2020
102 Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người ... 10/06/2020
103 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức ... 05/06/2020
104 Hướng dẫn 2605/HD-BNV ngày 03/6/2020 về việc tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ... 03/06/2020
105 Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 ban hành trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành ... 01/06/2020
106 Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
107 Hướng dẫn số 1247/HD BTĐKT ngày 29/5/2020 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 29/05/2020
108 Công văn 2486/UBND-NC ngày 07/5/2020 về việc triển khai thực hiện QĐ số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề ... 07/05/2020
109 Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 ... 05/05/2020
110 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ ... 21/04/2020
111 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 Quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích ... 21/04/2020
112 Thông tư 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 16/04/2020
113 Kế hoạch 1813/KH-UBND ngày 07/4/2020 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa ... 07/04/2020
114 Công văn 1881/UBND-NC ngày 07/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 07/04/2020
115 Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” 03/04/2020
116 Công văn 701/SNV-CCVTLT ngày 30/3/2020 về việc chuẩn bị tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm 2020 30/03/2020
117 Công văn 590/SNV-CCVC V/v thủ tục, hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ theo chế độ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đối với cán ... 20/03/2020
118 Công văn số 587/UBND-NC ngày 10/2/2020 về tuyển dụng công chức cấp xã 10/02/2020
119 Kế hoạch 158/KH-SNV ngày 04/02/2020 thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch ... 04/02/2020
120 Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam 10/01/2020

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576