Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 6 trong 27, văn bản 101 đến 120 trong 523 văn bản.
101 408/KH-SNV Kế hoạch số 408/KH-SNV ngày 15/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí ... 15/04/2014
102 1159/BNV-CCHC Công văn 1159/BNV-CCHC ngày 10/4/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của cá nhân tổ chức đối ... 10/04/2014
103 34/CT/TW Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng 07/04/2014
104 24/2014/NĐ-CP Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ... 04/04/2014
105 67/QĐ-SNV Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 03/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ... 03/04/2014
106 442/QĐ-TTg Quyết định 442/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ 28/03/2014
107 64/QĐ-SNV Quyết định số 64/QĐ-SNV ngày 28/3/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành ... 28/03/2014
108 340/SNV-CTTN Công văn số 340/SNV-CTTN ngày 27/3/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc trả lại hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết chế ... 27/03/2014
109 216/QĐ-BNV Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/03/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển ... 13/03/2014
110 04/2014/QĐ-UBND Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về chính sách thu hút đối với bác sỹ, bác ... 04/03/2014
111 642/KH-UBND Kế hoạch 642/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 27/02/2014 về tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014 27/02/2014
112 21/2014/TT-BTC Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn ... 14/02/2014
113 501/QĐ-UBND Quyết định 501/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 13/02/2014 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014 13/02/2014
114 05/2014/TT-BTP Thông tư 05/2014/TT-BTP Bộ Tư pháp ngày 7/02/2014 hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện ... 07/02/2014
115 02 /CT-UBND Chỉ thị 02 /CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 21/01/2014
116 02/2014/QĐ-UBND Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 21/01/2014
117 29/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận 29/TB-VPCP ngày 21/01/2014 của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành ... 21/01/2014
118 124/QĐ-TTg Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở ... 16/01/2014
119 57/SNV-CTTN Công văn số 57/SNV-CTTN ngày 16/01/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà ... 16/01/2014
120 02/BNV-CTTN Công văn số 02/BNV-CTTN ngày 02/01/2014 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả phân công nhiệm vụ và bố trí công chức thực ... 02/01/2014

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576