Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 7 trong 16, văn bản 121 đến 140 trong 316 văn bản.
121 Công văn 2672/SNV-CCVTLT ngày 17/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày ... 17/12/2019
122 Quy chế số 02/QCPH-BNV-BVHTTDL ngày 6/12/2019 phối hợp giữ Bộ Nội vụ và Bộ TT-VH và DL trong công tác QLNN về tín ngưỡng. 06/12/2019
123 Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và ... 26/11/2019
124 Quyết định 3852/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 về việc điều chỉnh một số nội dung tại QĐ số 1538/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về ... 26/11/2019
125 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 25/11/2019
126 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019
127 Thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ... 11/11/2019
128 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ ... 06/11/2019
129 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng ... 06/11/2019
130 Quyết định 3510/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về việc ban hành Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu ... 05/11/2019
131 Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ... 07/10/2019
132 Hướng dẫn số 5965/HD-UBND ngày 07/10/2019 trình tự, thủ tục trước khi bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã 07/10/2019
133 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không ... 03/10/2019
134 Công văn 2108/SNV-CCVTLT ngày 03/10/2019 về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chỉnh lý ... 03/10/2019
135 Công văn 1996/SNV-CCVTLT ngày 30/9/2019 về việc rà soát, cung cấp thông tin các doanh nghiệp đã được cấp ĐKKD ngành nghề liên quan đến hoạt ... 30/09/2019
136 Công văn 947/VTLTNN-TCCB ngày 11/9/2019 về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ 11/09/2019
137 Công văn số 5355/UBND-NC ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh 10/09/2019
138 Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 ban hành quy định về điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với ... 09/09/2019
139 Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành ... 05/09/2019
140 Công văn số 1790/BTĐKT-Vụ III ngày 29/8/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích kháng chiến 29/08/2019

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576