Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 8, văn bản 1 đến 20 trong 144 văn bản.
12/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC LÀM ...
16/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 VỀ QUY CHẾ PHÂN CẤP CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
11/2018/QĐ-UBND 01/12/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH QUẢNG NAM ...
13/2018/QĐ-UBND 22/11/2018 Ban hành quy định về quản lý viên chức, lao động hợp động trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ...
Số 07/2018/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định ban hành quy chế thi đua, Khen thưởng
05/2018/QĐ-UBND 06/06/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ...
02/2018/QĐ-UBND 31/01/2018 bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị ...
4851/QĐ-UBND 24/12/2015 Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử
4339/QĐ-UBND 11/11/2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ...
29/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
2686/QĐ-UBND 31/07/2015 Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam
110/QĐ-BNV 02/03/2015 Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 02/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I ...
05/2015/QĐ-TTg 12/02/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi ...
06/2015/QĐ-TTg 12/02/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn ...
02/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu ...
49/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
325 /QĐ-SNV 18/12/2014 Quyết định số 325 /QĐ-SNV ngày 18/12/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại ...
1299/QĐ-TTg 04/08/2014 Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ...
569/QĐ-TTg 22/04/2014 Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo
67/QĐ-SNV 03/04/2014 Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 03/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576