Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 12 trong 16, văn bản 221 đến 240 trong 301 văn bản.
221 Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành ... 09/10/2014
222 Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 01/10/2014
223 Thông tư 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử 01/10/2014
224 Thông tư 12/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công 01/10/2014
225 Thông tư 13/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ 01/10/2014
226 Nghị định số 85/2014/NĐ ngày 10/9/2014 Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các ... 10/09/2014
227 Thông tư 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề ... 05/09/2014
228 Thông tư 04/2015/NĐ-CP về quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 22/08/2014
229 Thông tư 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 21/08/2014
230 Công văn 3071/UBND-NC ngày 05/8/2014 về việc bảo vệ bí mật tài liệu và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài liệu 05/08/2014
231 Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 23/06/2014
232 Thông tư 05/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ 23/06/2014
233 Thông tư 03/2014/TT-BNV sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ 19/06/2014
234 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện ... 30/05/2014
235 Quyết định 365/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các Hội ... 25/01/2014
236 Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013Hướng dẫn xác nhận liệt xĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong ... 22/10/2013
237 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều ... 18/10/2013
238 Quyết định 2995/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 01/10/2013
239 Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam 28/08/2013
240 Quyết định 922/QĐ-BNV ngày 13/8/2013 phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án" Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về ... 13/08/2013

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576