Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 14 trong 16, văn bản 261 đến 280 trong 316 văn bản.
261 Thông tư 03/2013/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ... 16/04/2013
262 Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức 16/04/2013
263 Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về ... 19/02/2013
264 Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2013 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một ... 19/02/2013
265 Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 03/01/2013
266 Thông tư 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị 14/12/2012
267 Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và ... 26/11/2012
268 Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Chi cục Văn thư – Lưu trữ Quảng ... 27/09/2012
269 Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 31/08/2012
270 Chỉ thị 17-CT/TW ngày 28/8/2012 về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng 28/08/2012
271 Quyết định 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 23/07/2012
272 Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 09/05/2012
273 Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới ... 02/05/2012
274 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 27/07/2011 về chế độ đối với thanh ... 16/04/2012
275 Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 13/04/2012
276 Quyết định 4136/QĐ-UBND Về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng ... 15/12/2011
277 Luật Lưu trữ 11/11/2011
278 Thông tư 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu ... 11/11/2011
279 Thông tư 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ... 24/10/2011
280 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 27/07/2011

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576