Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 15 trong 16, văn bản 281 đến 300 trong 306 văn bản.
281 Hướng dẫn 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ 10/03/2010
282 Quyết định 68/2010/QĐ-TTg về quy định hội có tính chất đặc thù 11/01/2010
283 Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế ... 15/09/2009
284 Quyết định 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 về việc ban hành Quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo TCVN ISO 9001: 2000 01/06/2009
285 Chỉ thị 1940/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng chính phủ về nhà đất liên quan đến Tôn giáo 31/12/2008
286 Luật Cán bộ, công chức 13/11/2008
287 Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 hướng dẫn về Kho Lưu trữ chuyên dụng 26/11/2007
288 Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 20/04/2007
289 Chỉ thị 05/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 02/03/2007
290 Công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị 19/12/2006
291 Thông tư 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp 11/04/2006
292 Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC ngành lưu trữ 04/10/2005
293 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 14/06/2005
294 Thông tư 46/2005/TT-BNV ngày 27/4/2005 hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia tách, sáp nhập, cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức ... 27/04/2005
295 Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành 04/02/2005
296 Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. 05/01/2005
297 Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC 05/01/2005
298 Công văn 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 về việc ban hành bảng hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 19/05/2004
299 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 26/11/2003
300 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 16/11/2003

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576