Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 16 trong 16, văn bản 301 đến 316 trong 316 văn bản.
301 Thông tư 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp 11/04/2006
302 Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC ngành lưu trữ 04/10/2005
303 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 14/06/2005
304 Thông tư 46/2005/TT-BNV ngày 27/4/2005 hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia tách, sáp nhập, cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức ... 27/04/2005
305 Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành 04/02/2005
306 Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. 05/01/2005
307 Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC 05/01/2005
308 Công văn 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 về việc ban hành bảng hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 19/05/2004
309 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 26/11/2003
310 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 16/11/2003
311 Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo 12/03/2003
312 Thông tư số 44/TBXH-VHC-LB ngày 08/4/1985 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Viện Huân chương hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội ... 08/04/1985
313 Hướng dẫn số 113/VHC ngày 26/5/1982 của Viện Huân chương về Khen thưởng tổng kết thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa ... 26/05/1982
314 Hướng dẫn số 109/VHC ngày 17/5/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ 17/05/1982
315 Thông tư số 39-BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng Hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, ... 21/04/1982
316 Nghị Quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước Ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu ... 29/09/1981

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576