Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 16, văn bản 41 đến 60 trong 316 văn bản.
41 Công văn số 1757/SNV-TĐKT ngày 18/8/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉn 18/08/2021
42 Kế hoạch 5118/KH-UBND ngày 09/08/2021 về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ... 09/08/2021
43 Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. 01/08/2021
44 Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 30/07/2021
45 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, thôi ... 30/07/2021
46 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng 29/07/2021
47 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 ban hành quy định về quản lý, cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ ... 27/07/2021
48 Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 24/07/2021
49 Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/07/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 15/07/2021
50 Quyết định 1947/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 13/07/2021
51 Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp ... 29/06/2021
52 Công văn số 1328/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/6/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh 28/06/2021
53 Công văn số 3871/UBND-NC ngày 28/6/2021 về thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ 28/06/2021
54 Quyết định 1669/QĐ-UBND ngày 18/06/2021 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải ... 18/06/2021
55 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ... 04/06/2021
56 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 01/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ... 01/06/2021
57 Công văn 1104/SNV-CCVTLT ngày 31/5/2021 về việc quản lý hồ sơ, tài liệu khi sắp xếp, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức 31/05/2021
58 Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 26/05/2021
59 Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự ... 10/05/2021
60 Văn bản số 03/VBHN-BNV ngày 06/5/2021 của Bộ nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 ... 06/05/2021

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576