Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 9 trong 15, văn bản 161 đến 180 trong 294 văn bản.
161 Nghị quyết 10/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần ... 03/02/2018
162 Quyết định 198/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản ... 31/01/2018
163 Quyết định số 199/QĐ-BNV, ngày 31/01/2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 31/01/2018
164 Công văn 377/UBND-NC ngày 22/01/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự ... 22/01/2018
165 Công văn số 334/UBND-NC ngày 18/01/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ 18/01/2018
166 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 30/12/2017
167 Kế hoạch 07-KH/TW ngày 27/11/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp ... 27/11/2017
168 Nghị quyết 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu ... 24/11/2017
169 Công văn 5910/UBND-NC ngày 30/10/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng ... 30/10/2017
170 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ... 25/10/2017
171 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất ... 25/10/2017
172 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 Về quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng ... 06/10/2017
173 Kết luận 126-KL/TU ngày 26/9/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) ... 26/09/2017
174 Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ, cơ quan, Lưu trữ lịch sử 07/09/2017
175 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số ... 15/08/2017
176 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 01/08/2017
177 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
178 Công văn số 2365/UBND-NC ngày 15/5/2017 về việc chuẩn hóa thông tin đề nghị khen thưởng 15/05/2017
179 Hướng dẫn 753/HD-SNV ngày 24/4/2017 chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy tại các cơ quan, tổ chức 24/04/2017
180 Công văn 1182/UBND-NC ngày 16/3/2017 về việc tiếp thục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh 16/03/2017

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576