Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ...
44/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một ...
52/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
04-NQ/TU 12/08/2016 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn ...
195/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị Quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp ...
43/NQ-CP 06/06/2014 Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự ...
77/2013/NQ-HĐND 04/07/2013 Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam ngày 04/7/2013 quy định mức chi thực hiện các hoạt động CCHC nhà nước tại các cơ quan ...
30/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về chức danh, mức phụ cấp ...
30c/NQ-CP 08/11/2011 Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
157/2010/NQ-HĐND 22/04/2010 Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ ...
155/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Nghị quyết 155/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho cán bộ không ...
45/NQ-CP 01/09/2009 Nghị Quyết số 45/NQ-CP ngày 01/9/2009 của Chỉnh phủ về việc ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576