Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 15 trong 15, văn bản 281 đến 294 trong 294 văn bản.
281 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 14/06/2005
282 Thông tư 46/2005/TT-BNV ngày 27/4/2005 hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia tách, sáp nhập, cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức ... 27/04/2005
283 Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành 04/02/2005
284 Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. 05/01/2005
285 Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC 05/01/2005
286 Công văn 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 về việc ban hành bảng hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 19/05/2004
287 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 26/11/2003
288 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 16/11/2003
289 Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo 12/03/2003
290 Thông tư số 44/TBXH-VHC-LB ngày 08/4/1985 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Viện Huân chương hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội ... 08/04/1985
291 Hướng dẫn số 113/VHC ngày 26/5/1982 của Viện Huân chương về Khen thưởng tổng kết thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa ... 26/05/1982
292 Hướng dẫn số 109/VHC ngày 17/5/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ 17/05/1982
293 Thông tư số 39-BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng Hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, ... 21/04/1982
294 Nghị Quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước Ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu ... 29/09/1981

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576