Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 15, văn bản 81 đến 100 trong 294 văn bản.
81 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức ... 05/06/2020
82 Hướng dẫn 2605/HD-BNV ngày 03/6/2020 về việc tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ... 03/06/2020
83 Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 ban hành trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành ... 01/06/2020
84 Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
85 Hướng dẫn số 1247/HD BTĐKT ngày 29/5/2020 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 29/05/2020
86 Công văn 2486/UBND-NC ngày 07/5/2020 về việc triển khai thực hiện QĐ số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề ... 07/05/2020
87 Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 ... 05/05/2020
88 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ ... 21/04/2020
89 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 Quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích ... 21/04/2020
90 Thông tư 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 16/04/2020
91 Kế hoạch 1813/KH-UBND ngày 07/4/2020 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa ... 07/04/2020
92 Công văn 1881/UBND-NC ngày 07/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 07/04/2020
93 Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” 03/04/2020
94 Công văn 701/SNV-CCVTLT ngày 30/3/2020 về việc chuẩn bị tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm 2020 30/03/2020
95 Công văn 590/SNV-CCVC V/v thủ tục, hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ theo chế độ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đối với cán ... 20/03/2020
96 Công văn số 587/UBND-NC ngày 10/2/2020 về tuyển dụng công chức cấp xã 10/02/2020
97 Kế hoạch 158/KH-SNV ngày 04/02/2020 thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch ... 04/02/2020
98 Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam 10/01/2020
99 Công văn 2672/SNV-CCVTLT ngày 17/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày ... 17/12/2019
100 Quy chế số 02/QCPH-BNV-BVHTTDL ngày 6/12/2019 phối hợp giữ Bộ Nội vụ và Bộ TT-VH và DL trong công tác QLNN về tín ngưỡng. 06/12/2019

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576