Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 26 văn bản.
11/2018/QĐ-UBND 01/12/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH QUẢNG NAM ...
02/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu ...
27/2013/QĐ-UBND 20/09/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
30/2012/QĐ-UBND 20/11/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
27/2011/QĐ-UBND 07/09/2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
2431/QĐ-UBND 29/07/2011 Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Dự án đầu tư ...
12/2011/QĐ-UBND 16/06/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
10/2011/QĐ-UBND 13/06/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
04/2011/QĐ-UBND 09/02/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
27/2010/QĐ-UBND 23/11/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ ...
08/2010/QĐ-UBND 28/05/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
10/2010/QĐ-UBND 28/05/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
04/2010/QĐ-UBND 16/03/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
33/2009/QĐ-UBND 15/10/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
30/2009/QĐ-UBND 07/10/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
31/2009/QĐ-UBND 07/10/2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
24/2009/QĐ-UBND 20/08/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
2656/QĐ-UBND 12/08/2009 Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban XTĐT và Hỗ trợ ...
52/2008/QĐ-UBND 24/12/2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
37/2008/QĐ-UBND 23/09/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576