Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 15, văn bản 1 đến 20 trong 288 văn bản.
1 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 19/10/2021
2 Quy chế văn hóa công sở 06/10/2021
3 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. 06/10/2021
4 Nghị quyết 29 /2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 ... 29/09/2021
5 Quy định về hoạt động sáng kiến tại Sở Nội vụ 21/09/2021
6 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 21/09/2021
7 Công văn 2011/SNV-TĐKT ngày ngày 20/9/2021 về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 20/09/2021
8 Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 16/09/2021
9 Công văn 5981/UBND-NC ngày ngày 09/9/2021 về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 09/09/2021
10 Quyết định 2370/QĐ-UBND ngày 19/08/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 19/08/2021
11 Kế hoạch 5440/KH-UBND ngày 19/08/2021 cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam 19/08/2021
12 Kế hoạch 5442/KH-UBND ngày 19/08/2021 cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2021 19/08/2021
13 Công văn số 1757/SNV-TĐKT ngày 18/8/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉn 18/08/2021
14 Kế hoạch 5118/KH-UBND ngày 09/08/2021 về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ... 09/08/2021
15 Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. 01/08/2021
16 Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 30/07/2021
17 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, thôi ... 30/07/2021
18 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng 29/07/2021
19 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 ban hành quy định về quản lý, cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ ... 27/07/2021
20 Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 24/07/2021

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576