office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên ... 02/02/2024
2 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cán bộ, công ... 30/08/2023
3 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa ... 12/07/2023
4 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ... 12/07/2023
5 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp ... 24/03/2023
6 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, ... 01/03/2023
7 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục ... 01/03/2023
8 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, thôi ... 30/07/2021
9 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 ban hành quy định về quản lý, cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ ... 27/07/2021
10 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 ban hành quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong ... 05/03/2021
11 Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 ban hành quy định về điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với ... 09/09/2019
12 Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành ... 05/09/2019
13 Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 06/12/2018

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576