Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Kế hoạch 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII ... 28/02/2018
2 Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi ... 03/02/2018
3 Nghị quyết 10/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần ... 03/02/2018
4 Kế hoạch 07-KH/TW ngày 27/11/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp ... 27/11/2017
5 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ... 25/10/2017
6 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất ... 25/10/2017
7 Quyết định 2066/QĐ-BNV phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Quảng Nam 31/12/2015
8 Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. 17/04/2015
9 Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của BCH TW Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở 28/05/2013
10 Chỉ thị 17-CT/TW ngày 28/8/2012 về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng 28/08/2012

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576