office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 19/10/2021
2 Quyết định 1947/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 13/07/2021
3 Quyết định 675/QĐ-UBND ban hành Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam 15/03/2021
4 Kế hoạch 421/KH-UBND về sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định 3 tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 ... 22/01/2021
5 Quyết định 1893/QĐ-UBND Về việc xác định hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên phạm vị tỉnh Quảng Nam 15/07/2020
6 Quyết định 1894/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Đề án sắp xếp tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021 15/07/2020
7 Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và ... 26/11/2019
8 Ké hoạch 7559/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021 27/12/2018
9 Quyết định 3533/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021 23/11/2018
10 Quyết định 2820/QĐ-UBND phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam 18/09/2018
11 Quyết định 2804/QĐ-UBND phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND các huyện, thị xã, thành phố 17/09/2018
12 Kế hoạch 2275/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy ... 07/05/2018
13 Kế hoạch 2276/KH-UBND triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày ... 07/05/2018
14 Chương trình 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, ... 27/02/2018
15 Kết luận 126-KL/TU ngày 26/9/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) ... 26/09/2017
16 Quyết định 4136/QĐ-UBND Về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng ... 15/12/2011
17 Quyết định 2599/QĐ-UBND Ủy quyền Chủ tịch UBND huyện, thành phố cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và ... 17/08/2010

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576