Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 15 trong 15, văn bản 281 đến 290 trong 290 văn bản.
281 Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC 05/01/2005
282 Công văn 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 về việc ban hành bảng hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 19/05/2004
283 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 26/11/2003
284 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 16/11/2003
285 Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo 12/03/2003
286 Thông tư số 44/TBXH-VHC-LB ngày 08/4/1985 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Viện Huân chương hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội ... 08/04/1985
287 Hướng dẫn số 113/VHC ngày 26/5/1982 của Viện Huân chương về Khen thưởng tổng kết thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa ... 26/05/1982
288 Hướng dẫn số 109/VHC ngày 17/5/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ 17/05/1982
289 Thông tư số 39-BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng Hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, ... 21/04/1982
290 Nghị Quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước Ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu ... 29/09/1981

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576