Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 15, văn bản 81 đến 100 trong 290 văn bản.
81 Hướng dẫn số 1247/HD BTĐKT ngày 29/5/2020 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 29/05/2020
82 Công văn 2486/UBND-NC ngày 07/5/2020 về việc triển khai thực hiện QĐ số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề ... 07/05/2020
83 Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 ... 05/05/2020
84 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ ... 21/04/2020
85 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 Quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích ... 21/04/2020
86 Thông tư 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 16/04/2020
87 Kế hoạch 1813/KH-UBND ngày 07/4/2020 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa ... 07/04/2020
88 Công văn 1881/UBND-NC ngày 07/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 07/04/2020
89 Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” 03/04/2020
90 Công văn 701/SNV-CCVTLT ngày 30/3/2020 về việc chuẩn bị tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm 2020 30/03/2020
91 Công văn 590/SNV-CCVC V/v thủ tục, hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ theo chế độ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đối với cán ... 20/03/2020
92 Công văn số 587/UBND-NC ngày 10/2/2020 về tuyển dụng công chức cấp xã 10/02/2020
93 Kế hoạch 158/KH-SNV ngày 04/02/2020 thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch ... 04/02/2020
94 Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam 10/01/2020
95 Công văn 2672/SNV-CCVTLT ngày 17/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày ... 17/12/2019
96 Quy chế số 02/QCPH-BNV-BVHTTDL ngày 6/12/2019 phối hợp giữ Bộ Nội vụ và Bộ TT-VH và DL trong công tác QLNN về tín ngưỡng. 06/12/2019
97 Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và ... 26/11/2019
98 Quyết định 3852/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 về việc điều chỉnh một số nội dung tại QĐ số 1538/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về ... 26/11/2019
99 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 25/11/2019
100 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576