office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Quyết định 2370/QĐ-UBND ngày 19/08/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 19/08/2021
2 Kế hoạch 5440/KH-UBND ngày 19/08/2021 cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam 19/08/2021
3 Kế hoạch 5442/KH-UBND ngày 19/08/2021 cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2021 19/08/2021
4 Kế hoạch 5118/KH-UBND ngày 09/08/2021 về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ... 09/08/2021
5 Quyết định 1669/QĐ-UBND ngày 18/06/2021 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải ... 18/06/2021
6 Kế hoạch 1739/KH-UBND ngày 31/03/2021 tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 31/03/2021
7 Kế hoạch 1218/KH-UBND ngày 10/03/2021 kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 10/03/2021
8 Kế hoạch 4003/KH-UBND ngày 31/12/2020 về công tác cải cách hành chính năm 2021 31/12/2020
9 Quyết định 3573/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa ... 10/12/2020
10 Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 ban hành Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa 21/08/2020
11 Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 ban hành trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành ... 01/06/2020
12 Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ... 07/10/2019
13 Quyết định 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích ... 16/01/2019
14 Nghị quyết 03-TU/NQ ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành trên địa bàn tỉnh giai đoạn ... 27/04/2016
15 Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 06/02/2016 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy ... 06/02/2016

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576