office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Văn bản số 03/VBHN-BNV ngày 06/5/2021 của Bộ nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 ... 06/05/2021
2 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
3 Thông tư số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực ... 10/10/2014
4 Nghị định số 85/2014/NĐ ngày 10/9/2014 Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các ... 10/09/2014
5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà ... 22/05/2013
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 14/06/2005
7 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 26/11/2003
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 16/11/2003
9 Thông tư số 44/TBXH-VHC-LB ngày 08/4/1985 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Viện Huân chương hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội ... 08/04/1985
10 Hướng dẫn số 109/VHC ngày 17/5/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ 17/05/1982
11 Thông tư số 39-BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng Hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, ... 21/04/1982
12 Nghị Quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước Ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu ... 29/09/1981

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576