office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 2, văn bản 21 đến 38 trong 38 văn bản.
21 Thông tư 05/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ 23/06/2014
22 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều ... 18/10/2013
23 Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức 16/04/2013
24 Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 03/01/2013
25 Thông tư 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị 14/12/2012
26 Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và ... 26/11/2012
27 Luật Lưu trữ 11/11/2011
28 Thông tư 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu ... 11/11/2011
29 Thông tư 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ... 24/10/2011
30 Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ ... 03/06/2011
31 Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ ... 03/06/2011
32 Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy 26/11/2010
33 Thông tư 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy. 29/04/2010
34 Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 hướng dẫn về Kho Lưu trữ chuyên dụng 26/11/2007
35 Chỉ thị 05/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 02/03/2007
36 Thông tư 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp 11/04/2006
37 Thông tư 46/2005/TT-BNV ngày 27/4/2005 hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia tách, sáp nhập, cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức ... 27/04/2005
38 Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC 05/01/2005

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576