office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 24 văn bản.
1 Quyết định 223/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 phê duyệt Đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - ... 21/01/2021
2 Công văn 2486/UBND-NC ngày 07/5/2020 về việc triển khai thực hiện QĐ số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề ... 07/05/2020
3 Kế hoạch 1813/KH-UBND ngày 07/4/2020 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa ... 07/04/2020
4 Công văn 1881/UBND-NC ngày 07/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 07/04/2020
5 Quyết định 3852/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 về việc điều chỉnh một số nội dung tại QĐ số 1538/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về ... 26/11/2019
6 Quyết định 3510/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về việc ban hành Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu ... 05/11/2019
7 Công văn 4791/UBND-NC ngày 15/8/2019 về việc đẩy mạnh giải quyết tài liệu tồn đọng được hình thành từ năm 2015 trở về trước 15/08/2019
8 Quyết định 1538/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024 27/05/2019
9 Công văn 5176/UBND-NC ngày 14/9/2018 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Lưu trữ 14/09/2018
10 Công văn 377/UBND-NC ngày 22/01/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự ... 22/01/2018
11 Công văn 5910/UBND-NC ngày 30/10/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng ... 30/10/2017
12 Công văn 1182/UBND-NC ngày 16/3/2017 về việc tiếp thục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh 16/03/2017
13 Công văn 4735/UBND-NC ngày 27/9/2016 về việc thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào ... 27/09/2016
14 Công văn 2140/UBND-NC ngày 17/5/2016 về việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ 17/05/2016
15 Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 21/4/2016 về việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ 21/04/2016
16 Quyết định 2686/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng ... 31/07/2015
17 Công văn 833/UBND-NC ngày 06/3/2015 về việc thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ 06/03/2015
18 Công văn 756/UBND-NC ngày 27/02/2015 về việc chuyển giao việc quản lý Kho Lưu trữ cấp huyện 27/02/2015
19 Công văn 3071/UBND-NC ngày 05/8/2014 về việc bảo vệ bí mật tài liệu và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài liệu 05/08/2014
20 Quyết định 365/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các Hội ... 25/01/2014

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576