office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Công văn 1104/SNV-CCVTLT ngày 31/5/2021 về việc quản lý hồ sơ, tài liệu khi sắp xếp, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức 31/05/2021
2 Kế hoạch 498/KH-SNV ngày 12/3/2021 thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử ... 12/03/2021
3 Hướng dẫn 461/HD-SNV ngày 08/3/2021 nhiệm vụ số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ... 08/03/2021
4 Kế hoạch 319/KH-SNV ngày 08/02/2021 thực hiện Đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam, năm 2021 08/02/2021
5 Hướng dẫn 1572/HD-SNV ngày 30/7/2020 lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 30/07/2020
6 Công văn 701/SNV-CCVTLT ngày 30/3/2020 về việc chuẩn bị tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm 2020 30/03/2020
7 Kế hoạch 158/KH-SNV ngày 04/02/2020 thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch ... 04/02/2020
8 Công văn 2672/SNV-CCVTLT ngày 17/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày ... 17/12/2019
9 Công văn 2108/SNV-CCVTLT ngày 03/10/2019 về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chỉnh lý ... 03/10/2019
10 Công văn 1996/SNV-CCVTLT ngày 30/9/2019 về việc rà soát, cung cấp thông tin các doanh nghiệp đã được cấp ĐKKD ngành nghề liên quan đến hoạt ... 30/09/2019
11 Công văn 1608/SNV-CCVTLT ngày 02/8/2019 về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với CBCCVC làm công tác lưu ... 02/08/2019
12 Công văn 924/SNV-CCVTLT ngày 02/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 02/05/2019
13 Công văn 2405/SNV-CCVTLT ngày 27/12/2018 về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 27/12/2018
14 Công văn 872/SNV-CCVTLT ngày 16/5/2018 về việc đăng ký và báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV 16/05/2018
15 Hướng dẫn 753/HD-SNV ngày 24/4/2017 chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy tại các cơ quan, tổ chức 24/04/2017
16 Hướng dẫn 1773/HD-SNV ngày 07/12/2016 hồ sơ, thủ tục huỷ tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh 07/12/2016
17 Hướng dẫn 605/HD-SNV ngày 16/5/2016 thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ 16/05/2016

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576