Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 16, văn bản 181 đến 200 trong 306 văn bản.
181 Công văn 5910/UBND-NC ngày 30/10/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng ... 30/10/2017
182 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ... 25/10/2017
183 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất ... 25/10/2017
184 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 Về quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng ... 06/10/2017
185 Kết luận 126-KL/TU ngày 26/9/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) ... 26/09/2017
186 Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ, cơ quan, Lưu trữ lịch sử 07/09/2017
187 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số ... 15/08/2017
188 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 01/08/2017
189 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
190 Công văn số 2365/UBND-NC ngày 15/5/2017 về việc chuẩn hóa thông tin đề nghị khen thưởng 15/05/2017
191 Hướng dẫn 753/HD-SNV ngày 24/4/2017 chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy tại các cơ quan, tổ chức 24/04/2017
192 Công văn 1182/UBND-NC ngày 16/3/2017 về việc tiếp thục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh 16/03/2017
193 Quyết định 306/QĐ-TTg ngày 08/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 08/03/2017
194 Hướng dẫn 1773/HD-SNV ngày 07/12/2016 hồ sơ, thủ tục huỷ tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh 07/12/2016
195 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều ... 25/11/2016
196 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 18/11/2016
197 Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ. 14/11/2016
198 Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dụ thi nâng ngạch, thăng ... 11/11/2016
199 Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chung sức xây ... 08/11/2016
200 Công văn 4735/UBND-NC ngày 27/9/2016 về việc thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào ... 27/09/2016

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576