Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 16, văn bản 81 đến 100 trong 306 văn bản.
81 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 18/09/2020
82 Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
83 Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 ban hành Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa 21/08/2020
84 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 13/08/2020
85 Hướng dẫn 1572/HD-SNV ngày 30/7/2020 lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 30/07/2020
86 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 Sửa đổi một số điều Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ... 17/07/2020
87 Quyết định 1893/QĐ-UBND Về việc xác định hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên phạm vị tỉnh Quảng Nam 15/07/2020
88 Quyết định 1894/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Đề án sắp xếp tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021 15/07/2020
89 Thông tư 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng ... 14/07/2020
90 Nghị định 69/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số ... 24/06/2020
91 Luật Thanh niên 16/06/2020
92 Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người ... 10/06/2020
93 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức ... 05/06/2020
94 Hướng dẫn 2605/HD-BNV ngày 03/6/2020 về việc tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ... 03/06/2020
95 Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 ban hành trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành ... 01/06/2020
96 Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
97 Hướng dẫn số 1247/HD BTĐKT ngày 29/5/2020 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 29/05/2020
98 Công văn 2486/UBND-NC ngày 07/5/2020 về việc triển khai thực hiện QĐ số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề ... 07/05/2020
99 Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 ... 05/05/2020
100 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ ... 21/04/2020

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576