Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 7 trong 16, văn bản 121 đến 140 trong 306 văn bản.
121 Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ... 07/10/2019
122 Hướng dẫn số 5965/HD-UBND ngày 07/10/2019 trình tự, thủ tục trước khi bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã 07/10/2019
123 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không ... 03/10/2019
124 Công văn 2108/SNV-CCVTLT ngày 03/10/2019 về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chỉnh lý ... 03/10/2019
125 Công văn 1996/SNV-CCVTLT ngày 30/9/2019 về việc rà soát, cung cấp thông tin các doanh nghiệp đã được cấp ĐKKD ngành nghề liên quan đến hoạt ... 30/09/2019
126 Công văn 947/VTLTNN-TCCB ngày 11/9/2019 về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ 11/09/2019
127 Công văn số 5355/UBND-NC ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh 10/09/2019
128 Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 ban hành quy định về điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với ... 09/09/2019
129 Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành ... 05/09/2019
130 Công văn số 1790/BTĐKT-Vụ III ngày 29/8/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích kháng chiến 29/08/2019
131 Hướng dẫn liên ngành số 1236/HDLN-SNV-SVHTTDL ngày 16/8/2019 hướng dẫn Khen thưởng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 16/08/2019
132 Công văn 4791/UBND-NC ngày 15/8/2019 về việc đẩy mạnh giải quyết tài liệu tồn đọng được hình thành từ năm 2015 trở về trước 15/08/2019
133 Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày ... 07/08/2019
134 Công văn 1608/SNV-CCVTLT ngày 02/8/2019 về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với CBCCVC làm công tác lưu ... 02/08/2019
135 Hướng dẫn số 405/HD-BTĐKT ngày 23/7/2019 về Chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 23/07/2019
136 Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. 01/07/2019
137 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết ... 14/06/2019
138 Thông tư 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ. 10/06/2019
139 Quyết định 1538/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024 27/05/2019
140 Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ ... 10/05/2019

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576