Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 21 văn bản.
05/2015/TT-BNV 25/11/2015 Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ về Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch ...
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ...
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân ...
12/2014/TT-BNV 28/10/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ ...
09/2014/TT-BNV 01/10/2014 Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về Quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu ...
10/2014/TT-BNV 01/10/2014 Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại các Phòng đọc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử
04/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
05/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư 05/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ
09/2013/TT-BNV 31/10/2013 Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
07/2012/TT-BNV 22/11/2012 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
14/2011/TT-BNV 08/11/2011 Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động cuả Hội đồng nhân ...
13/2011/TT-BNV 24/10/2011 Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ Qui định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt của UBND tỉnh thành phố ...
09/2011/TT-BNV 03/06/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Qui định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ...
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính
02/2010/TT-BNV 28/04/2010 Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức văn thư, lưu ...
09/2007/TT-BNV 26/11/2007 Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về Kho Lưu trữ chuyên dụng
04/2006/TT-BNV 11/04/2006 Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576