Lĩnh vực

Văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC LÀM ...
13/2018/QĐ-UBND 22/11/2018 Ban hành quy định về quản lý viên chức, lao động hợp động trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ...
05/2018/QĐ-UBND 06/06/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ...
04/2014/QĐ-UBND 04/03/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về chính sách thu hút đối với bác sỹ, bác ...
3116/QĐ-UBND 11/10/2013 Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định tạm thời về chính sách thu hút đối với bác ...
2222/QĐ-UBND 19/07/2013 Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ ...
16/2013/QĐ-UBND 01/07/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành ...
08/2013/QĐ-UBND 16/05/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng ...
08/2013/QĐ-UBND 16/05/2013 IÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH, UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH ...
1271/QĐ-UBND 18/04/2012 Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa các Sở, Ban, ngành ...
4119/QĐ-UBND 10/12/2010 Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu ...
436/QĐ-UBND 26/01/2010 Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Quy định tạm thời Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị ...
3053/QĐ-UBND 08/09/2009 Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu ...
2652/QĐ-UBND 11/08/2009 Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào ...
3141/QĐ-UBND 25/09/2008 Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào ...
11/2008/QĐ-UBND 02/04/2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576