Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 21 văn bản.
1 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020
2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ ... 24/06/2020
3 Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam 10/01/2020
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019
5 Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 06/11/2019
6 Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ... 14/06/2019
7 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân ... 24/04/2019
8 Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021 12/03/2019
9 Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 24/12/2018
10 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ... 03/12/2018
11 Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, nhập, chia, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính 16/08/2018
12 Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức ... 25/11/2016
13 Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính 25/05/2016
14 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 25/06/2015
15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015
16 Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm ... 09/03/2015
17 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015
18 Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 22/08/2014
19 Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 31/08/2012
20 Nghị định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 27/04/2010

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576