Lĩnh vực

Tìm kiếm nhanh

Văn bản quy phạm pháp luật mới

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
195/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị Quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp ...
05/2015/TT-BNV 25/11/2015 Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ về Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử
29/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
26/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái ...
02/2015/TT-BNV 06/03/2015 Thông tư 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch ...
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng ...

Văn bản hành chính mới

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1773/HD-SNV 07/12/2016 Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục huỷ tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
04-NQ/TU 12/08/2016 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn ...
469/KH-UBND 02/02/2016 Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
4851/QĐ-UBND 24/12/2015 Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử
4339/QĐ-UBND 11/11/2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ...
956 /SNV-CCVTLT 26/08/2015 V/v Hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
2686/QĐ-UBND 31/07/2015 Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam
806 /BC-SNV 23/07/2015 Thẩm định Danh mục nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
788/HD-SNV 20/07/2015 Hướng dẫn số 788/HD-SNV ngày 20/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Công tác thi đua khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015 đối với Phòng Nội ...

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (05103) 813576