Lĩnh vực

Thống kê văn bản

Cấp cơ quan:
select
Cơ quan ban hành:
select
 
Lĩnh vực văn bản:
select
Loại văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 26, văn bản 1 đến 20 trong 504 văn bản.
1 Số: 13/2018/TT-BNV Thông tư số 13/2018/TT-BNV Sửa đổi khoản 8 mục III thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn ... 19/10/2018
2 Số 1793/VP-SNV V/v xét khen thưởng thi đua nghành nội vụ năm 2018 15/10/2018
3 Số: 91/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 31/07/2018
4 Số 07/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thi đua, Khen thưởng 22/06/2018
5 03/2018/TT-BNV Thông tư quy định chế độ thống kê báo cáo ngành Nội vụ 06/03/2018
6 162/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo 30/12/2017
7 101/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 01/09/2017
8 05/2017/TT-BNV Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày ... 15/08/2017
9 1966/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 30/12/2016
10 1773/HD-SNV Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục huỷ tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 07/12/2016
11 04-NQ/TU Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn ... 12/08/2016
12 469/KH-UBND Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 02/02/2016
13 08/2016/NĐ-CP Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng PCT UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi ... 25/01/2016
14 4851/QĐ-UBND Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử 24/12/2015
15 195/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp ... 11/12/2015
16 05/2015/TT-BNV Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ về Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử 25/11/2015
17 4339/QĐ-UBND Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ... 11/11/2015
18 29/2015/QĐ-UBND Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ... 23/10/2015
19 956 /SNV-CCVTLT V/v Hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 26/08/2015
20 2686/QĐ-UBND Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam 31/07/2015

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576