office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Tìm kiếm nhanh

Văn bản quy phạm pháp luật

STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 26/04/2024 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng 26/04/2024
2 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 25/03/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên ... 25/03/2024
3 Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên ... 02/02/2024
4 Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ... 26/10/2023
5 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động ... 22/09/2023
6 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cán bộ, công ... 30/08/2023
7 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa ... 12/07/2023
8 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ... 12/07/2023
9 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp ... 24/03/2023
10 Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 23/03/2023

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576