office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Giới thiệu

Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ bao gồm:

1. Loại văn bản:

a) Văn bản quy phạm pháp luật:

 • Luật, nghị quyết của Quốc hội;
 • Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
 • Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
 • Nghị quyết, nghị định của Chính phủ;
 • Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
 • Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
 • Nghị quyết liên tịch, thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trị - xã hội;

b) Văn bản hành chính:

 • Công văn;
 • Báo cáo;
 • Tờ trình;
 • Thông báo;
 • Các văn bản khác.

2. Phạm vi nội dung:

Nội dung văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính trong cơ sở dữ liệu liên quan chủ yếu đến các lĩnh vực hoạt động của Bộ Nội vụ được quy định tại Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của người sử dụng, cơ sở dữ liệu còn được sưu tập thêm một số loại văn bản có nội dung khác.

3. Thời gian ban hành:

Ngày 23/05/1993 là mốc thời gian sưu tập văn bản. Đó là thời điểm ban hành Nghị định số 25-CP của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang. Mốc thời gian này đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong chính sách tiền lương với sự ra đời của hệ thống ngạch chức danh công chức hành chính và viên chức sự nghiệp đến nay vẫn đang tiếp tục duy trì và đang được từng bước cải cách hoàn thiện hơn. Từ mốc thời gian này đặc biệt có sự tham gia tích cực của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), với tư cách tham mưu cho Chính phủ đã xây dựng khối lượng lớn văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống ngạch chức danh và chế độ tiền lương.

Riêng luật, pháp lệnh; nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước và một số văn bản có chọn lọc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ không giới hạn mốc thời gian sưu tập.

Các văn bản đã hết hiệu lực thi hành cũng vẫn được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu, phục vụ mục đích nghiên cứu, tham khảo.

Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0913481275

Địa chỉ email: nhsquangnam@gmail.com

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576