Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 13 trong 16, văn bản 241 đến 260 trong 316 văn bản.
241 Nghị định số 85/2014/NĐ ngày 10/9/2014 Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các ... 10/09/2014
242 Thông tư 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề ... 05/09/2014
243 Thông tư 04/2015/NĐ-CP về quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 22/08/2014
244 Thông tư 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 21/08/2014
245 Công văn 3071/UBND-NC ngày 05/8/2014 về việc bảo vệ bí mật tài liệu và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài liệu 05/08/2014
246 Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 23/06/2014
247 Thông tư 05/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ 23/06/2014
248 Thông tư 03/2014/TT-BNV sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ 19/06/2014
249 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện ... 30/05/2014
250 Quyết định 365/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các Hội ... 25/01/2014
251 Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013Hướng dẫn xác nhận liệt xĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong ... 22/10/2013
252 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều ... 18/10/2013
253 Quyết định 2995/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 01/10/2013
254 Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam 28/08/2013
255 Quyết định 922/QĐ-BNV ngày 13/8/2013 phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án" Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về ... 13/08/2013
256 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán ... 31/07/2013
257 Quyết định 786/QĐ-BNV ngày 27/6/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ... 27/06/2013
258 Quyết định 1739/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 ban hành Quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam 03/06/2013
259 Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của BCH TW Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở 28/05/2013
260 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà ... 22/05/2013

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576