Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 13 trong 16, văn bản 241 đến 260 trong 301 văn bản.
241 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán ... 31/07/2013
242 Quyết định 786/QĐ-BNV ngày 27/6/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ... 27/06/2013
243 Quyết định 1739/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 ban hành Quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam 03/06/2013
244 Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của BCH TW Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở 28/05/2013
245 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà ... 22/05/2013
246 Thông tư 03/2013/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ... 16/04/2013
247 Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức 16/04/2013
248 Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về ... 19/02/2013
249 Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2013 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một ... 19/02/2013
250 Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 03/01/2013
251 Thông tư 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị 14/12/2012
252 Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và ... 26/11/2012
253 Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Chi cục Văn thư – Lưu trữ Quảng ... 27/09/2012
254 Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 31/08/2012
255 Chỉ thị 17-CT/TW ngày 28/8/2012 về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng 28/08/2012
256 Quyết định 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 23/07/2012
257 Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 09/05/2012
258 Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới ... 02/05/2012
259 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 27/07/2011 về chế độ đối với thanh ... 16/04/2012
260 Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 13/04/2012

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576