office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
STTTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chửc danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị ... 31/12/2022
2 THÔNG TƯ 12/2022/TT-BNV NGÀY 30/12/2022 HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ; NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG; HỖ TRỢ, ... 30/12/2022
3 Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và ... 30/05/2022
4 Thông tư 01/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy ... 16/01/2022
5 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ... 10/12/2020
6 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 07/10/2020
7 Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
8 Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
9 Nghị định 113/2018/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh ... 31/08/2018
10 Nghị quyết 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu ... 24/11/2017
11 Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế 20/11/2014
12 Thông tư 03/2014/TT-BNV sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ 19/06/2014
13 Thông tư 03/2013/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ... 16/04/2013
14 Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 13/04/2012
15 Quyết định 30/2011/QĐ-TTg về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội 06/01/2011
16 Nghị định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội 21/04/2010
17 Quyết định 68/2010/QĐ-TTg về quy định hội có tính chất đặc thù 11/01/2010

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576