office 2021 professional plus

Lĩnh vực

Chi tiết văn bản

  
Tên văn bản Nghị quyết 29 /2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày có hiệu lực 29/09/2021
Ngày cập nhật 06/10/2021
Văn bản đính kèm
Nghi_quyet_sua_doi_NQ_12.2019_chinh_thuc.signed.pdf  [ 654.48 Kb     ]
Đã xem 532 (lượt), tải về 19 (lượt)
Trở về

Văn bản khác:
Luật Thanh niên (16/06/2020)

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576